توئیتر ویژگی جدیدی برای جذب تبلیغات ارائه می کند

توئیتر

توئیتر ویژگی جدیدی اضافه کرده که تصاویر و ویدئوهای مرتبط با رویدادهای خبری را در بخش توئیتر مومنتس نمایش می دهد. این اقدام برای جذب تبلیغات انجام شده است.

ادامه خواندن توئیتر ویژگی جدیدی برای جذب تبلیغات ارائه می کند